Untitled Document
ร่วมงานกับเรา
กรอกข้อมูลเบื้องต้นตามความเป็นจริง

ชื่อ - สกุล
เพศ

เลขบัตรประจำตัวประชาชน
ที่อยู่
รหัสไปรษณีย์
เบอร์โทรศัพท์
มือถือ
อีเมล์
การศึกษา

ระบุรายละเอียดด้านการศึกษา เช่น ระดับการศึกษา สถานศึกษา ปีที่จบการศึกษา
ประวัติการทำงาน

ระบุประวัติการทำงาน เช่น ตำแหน่ง ชื่อบริษัท ระยะเวลาทำงาน
ความสามารถพิเศษ
เหตุผลที่เลือกทำงานกับเรา
รู้จักบ้านวรรณาจาก
 
รูปถ่ายหน้าตรง
 
ระบุตำแหน่งที่ต้องการ
ระบุเงินเดือนที่ต้องการ


ขอรับรองว่าข้อมูลเบื้องต้นนี้เป็นจริง และยืนยันการสมัครงาน
 
Untitled Document
 
  • เจ้าของโครงการและผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน บริษัท โกอัน-วรรณา จำกัด (ทุนจดทะเบียน 100 ล้าน)
  • สำนักงานเลขที่ 59 หมู่ 4 ต.ท่าซัก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
  • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม นางวรรณา เตติรานนท์
  • ที่ตั้งโครงการ ถ.ปากนคร ต.ท่าซัก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
  • โฉนดที่ดินเลขที่ 14845 เนื้อที่โครงการประมาณ 72-3-27 ไร่ ใบอนุญาตจัดสรรเลขที่ 3/2549 ใบอนุญาตค้าที่ดิน ฉบับที่ 2/2549
  • พื้นที่สวนสาธารณะประมาณ 3-2-55.3 ไร่
  • ที่ดินโครงการมีภาระผูกพัน
สนับสนุนสินเชื่อโครงการโดย
สินเชื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย


ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน)
www.kiatnakinbank.com
โครงการหมู่บ้านคุณภาพ
บริหารงานโดย
บริษัท โกอัน-วรรณา กรุ๊ป จำกัด
บริษัทโกอัน-วรรณา กรุ๊ป จำกัด
www.koanwannagroup.com
Designby